Maraming Salamat sa inyong kooperasyon sa mga aktibidad ng MIC Kanagawa.

Ipinagbibigay-alam po namin na ang aming serbisyong pagpapadala ng mga Medical Interpreter ay pansamantala muna naming ititigil. Ito ay pag-iingat para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit na COVID-19.

Humihingi kami ng paumanhin sa anumang abalang magiging sanhi nito.
Muli, kami ay nagpapasalamat sa inyong pag-unawa at kooperasyon.

Bilang karagdagan, para sa anumang katanungan at/ o mga kahilingan sa paggamit ng pagsalin-wika sa pamamagitan ng Telepono, mangyari lamang na tumawag sa nakasaad na telepono sa ibaba. Mangyaring tandaan na ang serbisyong ito ay hindi magagamit para sa pang-medikal na pagsasalin-wika.

Gabay sa Iba’t-ibang wika sa Kanagawa (Tagengo Navi Kanagawa)
045-316-2770
Lunes-Biyernes 9:00-12:00/ 13:00-17:15
Tagalog: tuwing Lunes at Martes
http://kifjp.org/kmlc/

Mayo 27, 2020
NPO Multi-language Information Center Kanagawa (MIC Kanagawa)

Tungkol sa MIC Kanagawa

Ang paninirahan sa isang lugar na iba ang pananalita at kultura ay nagdudulot ng pagkabalisa at pagkabahala para sa atin. Kung tayo ay nagkasakit o nasugatan, ating lubos na mararanasan na "hadlang ang wika" sa ating pagpapagamot.

Nagmula at itinayo ang MIC Kanagawa sa layunin na nais magtatag ng "Isang lipunan na panatag ang tao sa pagpapagamot kahit na anuman ang kanilang Lahi, Nasyonalidad, o Kultura."


Kung kailangan ng Tagapagsalin-wika sa Ospital

Ang tagapagsalin-wika ay ipinapadala sa mga ospital na may kasunduan sa MIC Kanagawa.


                                                            Ang mga tagapagsalin-wika ay mga boluntaryo na nakatapos ng pagsasanay bilang isang pang-medikal na tagapagsalin-wika.

                                                            Hindi maaaring humiling ng direkta ang pasyente sa MIC Kanagawa ng tagapagsalin-wika. Kumunsulta muna sa Social Worker ng Ospital.

                                                            Libre ang bayad sa tagapag-salin wika, nguni’t may ibang Ospital na humihingi ng 1,100 yen para sa unang dalawang (2) oras para sa tagapagsalin-wika.


                                                            Kung kailangan ng tagapagsalin-wika sa Pamahalaang Administrasyon

                                                            Maaring makahiling ng tagapagsalin-wika sa pampublikong administrasyon tulad ng Pampublikong Paaralan ng Kanagawa (High-school at Paaralan para sa batang may kapansanan), Child-consultation center, Munisipyo at Imigrasyon.

                                                            Tumawag sa 045-317-8813 (May pagkakataon na ang sasagot sa telepono ay mga tauhan na hindi marunong ng Tagalog)

                                                            Lunes hanggang Biyernes 9:00-16:00 sarado ng Sabado, Linggo at Holiday.

                                                            Magpareserba tatlong (3) araw bago sa pangangailangang araw.

                                                            Isang (1) beses 3,300 yen hanggang tatlong (3) oras.

                                                            Libreng konsultasyon sa kalusugan para sa mga Dayuhan

                                                            Libre ang pagpapakuha ng X-ray at pagpapasuri ng ihi. Direktang makakausap ang doktor. Susuriin din ang blood pressure, tangkad at bigat. Maari ding magpakonsulta ukol sa nutrisyon at pagpapagamot.

                                                            March  Yokohama  Sueyoshicho Catholic Church
                                                            May  Kawasaki  Kaizuka Catholic Church
                                                            Sept.  Yamato  Yamato Catholic Church
                                                            Nov.  Fujisawa  Fujisawa Catholic church

                                                            ©2004 MICかながわ

                                                            inserted by FC2 system